Algemene verkoop-­ en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop-­ en leveringsvoorwaarden van Griftdijk B.V.
De navolgende voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder
aansl. nr. 092.09699 zijn van toepassing op elke verkoop en levering van zaken en
verrichtingen van diensten ten behoeve van kopers/opdrachtgevers. Afwijking van deze
voorwaarden geldt alleen indien door ons schriftelijk bevestigd.

Artikel 1-­ Definitie
Ter zake van het in deze voorwaarden bepaalde wordt verstaan onder een caravan alsmede
stacaravan/chalets eveneens uitdrukkelijk bedoeld voor niet permanente bewoning in
recreatieve zin.

Artikel 2 -­ De overeenkomst
1. Alle offerten en prijsopgaven zijn louter indicatief.
2. De overeengekomen levertermijn is een vermoedelijke datum. Bij overschrijding van
de vermoedelijke datum in deze koopovereenkomst kan de koper de verkoper
schriftelijk in gebreke stellen. Indien de verkoper 6 maanden na ingebrekestelling nog
niet geleverd heeft, heeft de koper het recht de overeenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst ontbonden te verklaren. De koper dient per brief aan te geven, dat hij
de overeenkomst ontbindt.
3. Dit dient binnen een week na die kennisgeving schriftelijk plaats te vinden. In dat
geval heeft de verkoper het recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn
vastgesteld op 1% van de overeengekomen verkoopprijs.

Artikel 3 -­ Betaling
1. De schulden van kopers/opdrachtgevers aan ons worden beschouwd als
brengschulden.
2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, moet betaling contant
geschieden voor de afgesproken datum van bij het afleveren van zaken en uiterlijk 1
werkdag voor levering. De koper dient zelf rekening te houden met de verwerkingstijd
van de bank. Mocht de betaling 1 dag voor levering niet bij verkoper ontvangen zijn,
dan is de koper aansprakelijk voor 100% van de annuleringskosten van de geplande
transport-­ en/of plaatsing.
3. Indien desondanks niet contant wordt betaald en er niet uitdrukkelijk een ander
moment van betaling is overeengekomen dan wel uitdrukkelijk een ander moment
van betalen is overeengekomen en betaling op dat overeengekomen moment niet
plaatsvindt, dan zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente
vermeerderd met 2% op jaarbasis in rekening te brengen, zulks te rekenen één
maand na het overeengekomen moment van (contante) betaling. Hierbij wordt het
resterende gedeelte van de maand vanaf het moment waarop betaling had moeten
plaatsvinden als gehele maand aangemerkt.
4. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is Opdrachtgever, na door Opdrachtnemer
ten minste éénmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen,
van rechtswege in verzuim. In dat geval is Opdrachtgever, vanaf de datum waarop
de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, over
het verschuldigde wettelijke (handels)rente verschuldigd. Daarnaast komen alle
kosten van invordering, nadat Opdrachtgever in verzuim is, zowel gerechtelijk als
buitengerechtelijk, ten laste van Opdrachtgever met een minimum van € 40,00.
Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de
Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf buitengerechtelijke
kosten conform Rapport Voorwerk II verschuldigd. De incassokosten worden voor
consumenten berekend overeenkomstig het “Besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten 2012”.

Artikel 4 -­ Garantie
1. Op nieuwe caravans en op nieuwe onderdelen is uitsluitend de garantie van
toepassing die door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.
2. Op gebruikte caravans wordt slechts garantie verstrekt voor de duur als en indien
vermeld en overeengekomen aan de ommezijde van deze koopovereenkomst.

Artikel 5 -­ Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde caravan of andere zaak blijft eigendom van de verkoper zolang de
koper al hetgeen hij op grond van deze koopovereenkomst is verschuldigd niet ten
volle heeft voldaan. Zolang de caravan of andere zaak niet in eigendom op de koper
is overgegaan, is de koper verplicht de wettelijk voorgeschreven verzekeringen met
strekking tot het gebruik van de caravan alsmede een verzekering tegen geheel of
gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. De koper is voorts verplicht de
geleverde caravan voor zijn rekening te doen onderhouden. De verkoper zal tot
generlei vrijwaring van de koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de
caravan gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart de verkoper de koper voor aanspraken,
die derden zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met
het gemaakte eigendomsvoorbehoud.

Artikel 6 -­ Verkoop met inkoop
1. Indien bij verkoop van een nieuwe caravan of andere zaak tegen inkoop van een
gebruikte caravan of andere zaak, de koper in afwachting van de levering van de
nieuwe caravan of andere zaak, het oude blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde
caravan of andere zaak eerst eigendom van de verkoper nadat de feitelijke levering
daarvan aan verkoper heeft plaatsgevonden. Zolang de koper zijn gebruikte caravan
of andere zaak blijft gebruiken, tot deze geheel voor zijn rekening en risico. Indien de
koper op het moment van levering aan hem door de verkoper van de nieuwe caravan
of andere zaak om welke reden dan ook niet in staat is zijn in te ruilen gebruikte
caravan of andere zaak te leveren dan is koper alsnog verplicht de gekochte nieuwe
caravan of andere zaak op dat moment af te nemen voor de overeengekomen prijs.
2. Indien blijkens de koopovereenkomst door de verkoper een gebruikte caravan of
andere zaak van koper wordt ingekocht, maar waarbij de verkoper de gebruikte
caravan of andere zaak niet heeft geïnspecteerd, komt de inkoopovereenkomst tot
stand op basis van de door koper opgegeven gegevens omtrent de staat hiervan. De
gegevens omtrent de staat van de door verkoper ingekochte gebruikte caravan of
andere zaak worden opgetekend op de koopovereenkomst. Indien bij de feitelijke
aflevering van de gebruikte caravan of andere ingekochte zaak ter uitvoering van de
inkoopovereenkomst gebreken worden vastgesteld die niet blijkens de
inkoopverklaring aan de verkoper bekend konden zijn, danwel verzwegen zijn door
de koper, dan kunnen de kosten tot herstel van deze gebreken en/of de eventuele
waardevermindering als gevolg van deze gebreken, zonder voorafgaande
ingebrekestelling, door verkoper aan koper gespecificeerd in rekening worden
gebracht. Deze kosten c.q. waardevermindering worden verrekend met de aan koper
te betalen inkoopprijs. Indien partijen van mening verschillen over de hoogte van
deze kosten c.q. waardevermindering, dan zullen zowel koper als verkoper ieder een
onafhankelijke schade expert beiden teneinde het definitief bedrag van de schade
c.q. waardevermindering vat te stellen. De kosten van de ingehuurde experts komen
voor rekening van de in dezen in het ongelijk gestelde partij. Bij een compromis in
dezen draagt iedere partij de kosten van door hem/ haar ingehuurde expert voor
zichzelf. Indien de twee onafhankelijke schade experts niet tot een eensluidende
conclusie komen, dan zullen zij tezamen een arbiter benoemen naar wiens oordeel
zij zich beiden zullen voegen. De kosten van arbitrage wordt door partijen gelijkelijk
gedragen in geval er sprake is van een compromis, in dit geval draagt iedere partij de
kosten van door hem/haar ingehuurde expert. Indien er bij de arbitrage geen sprake
is van een compromis wordt de in het ongelijk gestelde partij aansprakelijk gesteld
voor de totale kosten van zowel arbitrage als expertises.
3. Het in lid 2 gestelde laat onverlet het recht van de verkoper de inkoopovereenkomst
te ontbinden indien de afwijking van de inkoopverklaring die ontbinding rechtvaardigt.
Indien koper als gevolg van deze ontbinding niet in staat is de door hem met
verkoper overeengekomen koopprijs, voor de door verkoper te leveren nieuwe
caravan of andere zaak, te voldoen, dan kan koper deze koopovereenkomst
ontbinden mits hij erna binnen één week de verkoper alle schade die verkoper ten
gevolge van de ontbinding lijdt vergoedt. Deze schade is vastgesteld op 30% van de
koopprijs van de caravan of andere zaak. Indien koper na een week deze
schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk
mee te delen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval
kan de koper geen beroep meer doen op de ontbinding.

Artikel 7 -­ Ontbinding
1. Wanneer koper een of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van
betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, een akkoord aanbiedt,
wanneer zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen of anderszins
blijkt dat de koper insolvabel is, zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden,
een en ander naar haar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht
of vergoeding van kosten, schaden en interesten.
2. Koper is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen bedoeld bij de artikelen 2.2
en 8.3

Artikel 8 -­ Overmacht
1. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarde wordt ondermeer, doch niet
uitsluitend, verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks-­ of vervoersstoringen van
welke aard dan ook, werkstakingen, uitsluitend of gebrek aan personeel,
quarantaine, belemmerende of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht,
vorstverlet, al dan niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door verkoper ten
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld, alsmede alle
belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege. Het hier
bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden onze leveranciers en anderen
door ons ingeschakelde betreft.
2. Indien zich aan de kant van verkoper een overmachtssituatie voordoet, stelt deze
koper zo spoedig mogelijk op de hoogte, onder de mededeling of levering nog
mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
3. Indien levering weliswaar niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog
binnen 3 maanden kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden door daarvan aan de andere partij mededeling te doen, zonder dat de ene
partij tegenover de andere aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige
mededeling zal moeten geschieden binnen één week na de (ontvangst van de)
mededeling als in sub. 2 bedoeld.

download-pdf

 

 

 

 

Back to top

Als u doorgaat op de deze website, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op "cookies toestaan" om u de best mogelijke browse-ervaring te bieden. Als u deze website blijft gebruiken zonder uw cookie-instellingen te wijzigen of als u hieronder op "Accepteren" klikt, stemt u daarmee in. Lees onze privacyverklaring over hoe Griftdijk B.V. met uw gegevens omgaat. Deze verklaring staat in de footer van deze website.

Sluiten